O nás

Potravinová banka Slovenska začala svoju činnosť v roku 2005. Jej poslaním je boj proti plytvaniu potravinami. Našim prioritným cieľom je získavať potraviny od potravinových reťazcov, prebytky produkcie potravinárskeho priemyslu a drobných pestovateľov. Podieľame sa na organizácii zbierok potravín a propagujeme tému neplytvania. Zabezpečujeme skladovanie darovaných potravín a ich bezplatnú distribúciu organizáciám, ktoré sú v kontakte s ľuďmi v materiálnej núdzi. Sme hrdým členom Európskej federácie potravinových bánk a spolupracujeme s ostatnými potravinovými bankami v Európe. Potravinová banka Slovenska nie je založená za účelom podnikania, rešpektuje Chartu európskych potravinových bánk a svoje ciele dosahuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Naša práca v číslach

4 850 ton

potravín sme vyzbierali a rozdelili v roku 2020

136 000 ľudí

ktorým sme pomohli v roku 2020
zabezpečiť potraviny

149

charitatívnych organizácií, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní potravinovej pomoci

Sme držiteľom ocenenia SDG 2019

Nadácia Pontis v roku 2019 prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja (SDG). Na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní BLF CSR Summit 2019, 12. novembra 2019, bola na slávnostnom udeľovaní cien ocenená v kategórii mimovládna organizácia práve Potravinová banka Slovenska, za boj proti plytvaniu potravinami a pomoc ľuďom v núdzi.


Európska federácia potravinových bánk

Potravinová banka Slovenska je od roku 2006 členom Európskej federácie potravinových bánk (FEBA). Vďaka členstvu máme možnosti medzinárodnej spolupráce a podpory. Zapájame sa aktívne do aktivít a projektov FEBA a členovia nášho tímu majú možnosť zúčastniť sa medzinárodných seminárov, workshopov a konferencií na ktorých môžu zdieľať svoje poznatky a nadviazať spoluprácu s kolegami z iných krajín. Zdieľanie informácií a „dobrej praxe“ je dôležitým prvkom v rozvoji potravinových bánk na celom svete.

Hlavné poslanie

Hlavným poslaním Potravinovej banky Slovenska je boj proti plytvaniu potravinami, proti potravinovej neistote a hladu.

Ciele Potravinovej banky Slovenska

  • bojovať proti plytvaniu potravinami,  
  • bojovať proti potravinovej neistote a hladu,
  • podporovať zakladanie a zakladať potravinové banky v rámci Slovenskej republiky, metodicky usmerňovať ich činnosť a pomáhať potravinovým bankám v ich aktivitách,  
  • podporovať zvýšenie občianskej informovanosti a participácie, najmä mladých ľudí, na riešení otázok súvisiacich s potravinovým odpadom, poľnohospodárstvom a trvalo udržateľným potravinovým systémom,
  • podporovať tvorbu lepšej verejnej politiky v oblasti odpadovej politiky, potravinárstva a poľnohospodárstva na Slovensku a v rámci Európskej únie,
  • podporovať komunitný rozvoj prostredníctvom gastronomických a poľnohospodárskych aktivít a prostredníctvom spolupráce a podpory spolupráce medzi partnerskými organizáciami, medzi charitatívnymi organizáciami, samosprávami, potravinárskymi podnikmi a poľnohospodármi v rámci komunít,
  • poskytovať sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť zabezpečením stravy pre tých, ktorí sa ocitnú v zlej sociálnej situácii, a to priamo alebo prostredníctvom poskytnutia potravín partnerských organizáciám,
  • podporovať zdravý životný štýl a zdravé stravovanie, najmä u mladých ľudí,
  • podporovať šírenie objektívnych informácií o potravinách, potravinovom odpade, výžive a stravovaní na Slovensku a vo svete,
  • podporovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií v oblasti boja proti hladu, boja proti plytvaniu potravinami, potravinárstva a poľnohospodárstva.

Charta európskych potravinových bánk

Potravinová banka Slovenska rešpektuje Chartu európskych potravinových bánk. Hlavné zásady z charty sú:

1. Hlavným cieľom potravinových bánk je predchádzať plytvaniu potravinami a potravinovej neistote.

2. Zásobovanie potravinami je zabezpečené, v prísnom súlade s hygienickými požiadavkami, získavaním prebytočných potravín a / alebo darov z nasledujúcich odvetví: poľnohospodárstvo; spracovanie, výroba  a distribúcia potravín; hotely, reštaurácie, jedálne)
3. Hoci získané potraviny už nemusia byť na predaj, musia byť stále bezpečné na konzumáciu vo všetkých fázach dodávateľského reťazca. Okrem prebytočných potravín môžu potravinové banky získavať potraviny aj prostredníctvom:
   - špeciálnych zbierok v supermarketoch, školských zariadeniach, verejných zbierok a pod.

   - potravinových programov EÚ a / alebo prostredníctvom vnútroštátnych programov
4. Dodávky potravín do Potravinovej banky musia byť v zásade bezplatné.
5. Potravinové banky sú neziskové organizácie a ich prevádzkový model sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Poskytujú služby nezávislým charitatívnym organizáciám bojujúcim proti potravinovej neistote alebo ich začleňujú do svojej vlastnej organizácie. Distribúciu potravín organizujú prostredníctvom svojej siete miestnych charitatívnych organizácií, skupín alebo komunít alebo priamo ku konečným príjemcom, ak je to potrebné. Potravinové banky ako také predstavujú most medzi prebytočnými potravinami a podporou jednotlivcov v núdzi.
6. V prípade, ak potravinové banky zásobujú sieť nezávislých charitatívnych organizácií, každá potravinová banka a charitatívna organizácia patriaca do jej distribučnej siete uzatvárajú dohodu o darovaní potravín charitatívnym organizáciám. Potravinové banky nemusia byť schopné uspokojiť celkové potreby charitatívnych organizácií, pokiaľ ide o zásobovanie potravinami.
7. Potravinová pomoc je poskytovaná ľuďom v núdzi charitatívnymi organizáciami, napríklad vo forme:
   - stravovania v sociálnych reštauráciách alebo jedálňach,
   - stravovania v polievkových kuchyniach/ jedálňach v určených distribučných centrách,
   - potravinových balíčkov.
8. Potravinové banky odmietajú prvenstvo peňazí: ich konanie je založené na ich ochote podporovať aktívnu a zodpovednú solidaritu. Zaoberajú sa potravinovou neistotou a potravinovým odpadom a zvyšovaním povedomia širšej verejnosti o týchto problémoch v závislosti od:
   - darov materiálu alebo zariadenia,
   - dotácií na prevádzku alebo investícií tretích strán,
   - príspevkov charitatívnych organizácií na chod organizácie.
9. Potravinové banky existujú hlavne prostredníctvom pôsobenia dobrovoľníkov a charitatívnych organizácií s rôznymi duchovnými a ľudskými inšpiráciami.
10. Potravinové banky a ich siete, ktorýkoľvek z ich dobrovoľníkov alebo platených zamestnancov, zabezpečia aby sa vyhli akejkoľvek diskriminácii príjemcov.


Táto charta predstavuje formálny záväzok každého člena Európskej federácie potravinových bánk s cieľom dodržiavať jej zásady.

Náš tím

V Potravinovej banke Slovenska pôsobíme všetci ako dobrovoľníci. Spolu je nás viac ako 150 dobrovoľníkov v rôznych kútoch Slovenska. A radi privítame ďalších. Ak sa k nám chcete pridať ako dobrovoľník / dobrovoľníčka, môžete sa zaregistrovať na tejto stránke. Tešíme sa na vás. 

Marko Urdzik

riaditeľ a zakladateľ banky

Gabriela Urdzikova

manažérka a hospodárka, manažérka pre východné Slovensko

Janka Moravčíková

manažérka pre západné Slovensko

Vladimír Maslák

manažér pre stredné Slovensko

Božena Jenčíková

ekonómka