Kontaktujte nás

Kontakty

 
Adresa

kpt. Nálepku 19

Lipany

08271

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón

Ostatné údaje

IČO: 30797896
DIČ: 2022052197

Banka: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK96 1100 0000 0026 6975 2086

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, Evidencia občianskych združení, č. registrácie: VVS/1-900/90-26467, dátum registrácie: 02. 08. 2005

Štatutárny orgán: Mgr. Marko Urdzik, predseda
e-mail: marko @ foodbank.sk

Chcem spolupracovať s Potravinovou bankou Slovenska ako charitatívna organizácia

Prosíme o vyplnenie údajov v žiadosti o registráciu v Potravinovej banke Slovenska v online dotazníku. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať naskenované stanovy žiadateľa alebo obdobný dokument (štatút, zriaďovacia listina a pod.) a menovací dekrét štatutárneho zástupcu alebo obdobný dokument. Po vyplnení a odoslaní online dotazníka prosím zašlite požadované prílohy mailom na foodbank@foodbank.sk. Do mailu staí uviesť názov organizácie a informáciu, že ste vyplnili online dotazník.